Impuls voor Groene Vrijwilligers Brabant

De provincie Brabant en groene organisaties hebben de handen ineen geslagen voor een gezamenlijk plan (De impuls) voor meer vrijwilligers met meer impact voor de natuur. De samenwerking en het overleg is een gevolg van het Actieplan Groene Vrijwilligers. In 2019 zullen er zes overleggen plaatsvinden die mogelijk leiden tot nog meer impulsen voor de Groene Vrijwilligers.

In Noord-Brabant leveren groene vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan het beheer, behoud en de beleving van natuur en landschap. Door hun actieve betrokkenheid dragen groene vrijwilligers bij aan de realisatie van natuurbeleidsdoelen van de provincie en gemeenten: beheren van natuurgebieden, monitoren van natuurdata, maatschappelijke betrokkenheid bij natuur vergroten en opkomen voor het natuurbelang. Naar schatting zijn in Brabant ruim 10.000 mensen wekelijks of maandelijks (zeer) actief en doen er nog veel meer mensen (pop-up vrijwilligers) mee aan incidentele activiteiten als de jaarlijkse natuurwerkdag of NL Doet.

De Impuls
De Impuls heeft vier pijlers. De eerste pijler is het vergroten van de impact van de vrijwilligers. Dit kan bijvoorbeeld door de vrijwilligers goed op te leiden. Het plan richt zich ook op een betere samenwerking tussen verschillende vrijwilligers. Bijvoorbeeld een samenwerking tussen tellers en herstellers. De tweede pijler is het organiseren van activiteiten die gericht zijn op nieuwe (groepen) vrijwilligers. Daarnaast wil De impuls projecten initiëren met grote impact. De laatste pijler is het versterken van de samenwerking tussen de organisaties. De uitvoering van het plan vindt plaats door middel van gezamenlijke projecten die een bijdrage leveren aan de pijlers.

Organisaties
De organisaties die deelnemen aan het gezamenlijke plan zijn: IVN, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Milieufederatie, RAVON, Floron en de provincie.